افزونه اشتراک گذاری
کد زیر را در سایت خود، درون برچسب سربرگ اضافه کنید:
<script>
    function SocialShare(url) {
        window.open('https://facefind.ir/share?url=' + url, '', 'height=600,width=800');
    }
</script>
سپس دکمه اشتراک گذاری را پس از تغییر URL که می خواهید به صفحه HTML خود به اشتراک بگذارید، قرار دهید:
<button onclick="SocialShare('http://yoursite.com/')">Click me</button>
مثال: